Studijní obor: Experimentální jaderná a částicová fyzika (EJČF)

Částicová fyzika pro středoškolákyStudijní obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na katedře fyziky vychovává odborníky v široké oblasti od návrhu detektorů a hardware, přes simulace, analýzu dat, vývoj řídícího software až po teoretické předpovědi. Absolventi najdou uplatnění především v základním výzkumu v českých i zahraničních institucích a laboratořích, ale i v komerčním výzkumu a vývoji, IT průmyslu, zdravotnickém průmyslu i v jiných oblastech.

Garant oboru: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

V rámci Experimentální jaderné a částicové fyziky nabízíme strukturované studium:

Kompletní studijní plány pro bakalářské i magisterské studium EJČF, včetně rozvrhů najdete na Studijní plány EJČF a Rozvrhy EJČF. Pokud vás zajímají vypsaná témata bakalářských nebo diplomových prací, ty najdete v Témata prací.

Směry studia

  • Analýza dat – zapojte se do mezinárodních experimentů a zkuste v naměřených datech objevit novou částici, objevit nové symetrie nebo černou díru
  • Vývoj detektorů a hardware – podílejte se na návrhu a vývoji techniky pro použití v experimentech fyziky vysokých energií ale i v nemocnicích či na vesmírných družicích.
  • Teorie - zkuste vysvětlit zatím nevysvětlitelné jevy nebo sjednotit všechny síly světa do jedné teorie
  • Software – zapojte se do vývoje nových metod pro analýzu dat nebo do vývoje software pro řízení experimentu

Jako student EJČF se budete moci zapojit do jednoho z mezinárodních experimentů na kterých spolupracujeme, jako například experimenty ALICE, ATLAS a AEgIS v CERNu, experiment STAR v BNL, experiment D0 ve Fermilabu nebo Observatoř Pierra Augera.

Lepší představu, o tom co děláme, si můžete udělat z následujících posterů.

EJČF StudiumEJČF směry výzkumu

Užitečné odkazy:

 

Bakalářské studium

3 roky,  zakončené bakalářským titulem Bc.

Charakteristika oboru:

Základem odborného studia je kurz subatomové fyziky a kvantové fyziky, který se opírá o přednášky z teoretické fyziky, termodynamiky a statistické fyziky. Základní kurz doplňují přednášky z interakce ionizujícího záření s látkou, detektory ionizujícího záření. Součástí studia je možnost absolvování dvousemestrálního praktika z experimentální fyziky.

Důraz se klade na metody získávání experimentálních dat a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky, na fyzikální interpretaci experimentálních výsledků a možné praktické aplikace získaných poznatků. Ve výuce je zastoupena práce v laboratořích, a jsou preferovány individuální formy výuky pod vedením školitele. Studenti se zapojují do řešení vědecko-výzkumných programů a jsou připravováni na moderní kolektivní formy vědecké práce. Výuka se uskutečňuje v úzké součinnosti s mimofakultními pracovišti (Akademie věd České republiky, Matematicko-fyzikální fakulta, CERN Ženeva, BNL Brookhaven, FNAL Chicago, GSI Darmstadt apod.).

Profil absolventa:

Znalosti: Absolvent získá vědomosti základních fyzikálních, matematických a informatických disciplín, které mu umožní tvůrčím způsobem se zapojit do řešení nových interdisciplinárních vědních a technických problémů. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru.

Dovednosti: Použití metod a postupů experimentální fyziky při řešení reálných problémů jaderné a částicové fyziky.

Kompetence: Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat v jaderných výzkumných institucích, zdravotnictví, báňském průmyslu nebo stavebnictví. Získávají kvalifikaci fyzika - experimentátora se širokou paletou možných uplatnění ve výzkumu (základní, aplikovaný, strategický) i ve vývoji pro technickou praxi. Bude připraven řešit fyzikální problémy za použití soudobé experimentální techniky.

 

Magisterské studium

2 roky zakončené magisterským titulem Ing.

Charakteristika oboru:

Základem odborného studia je kurz fyziky atomového jádra a kvantové teorie pole, který se opírá o přednášky z teoretické a kvantové fyziky. Na základní kurz navazují přednášky z teorie elektroslabých interakcí, neutronové fyziky, jaderné spektroskopie, kvantové chromodynamiky, experimentálních metod jaderné a subjaderné fyziky. Součástí studia je dvousemestrální praktikum z experimentální jaderné fyziky.

Důraz se klade na metody získávání experimentálních dat a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky, na fyzikální interpretaci experimentálních výsledků a možné praktické aplikace získaných poznatků. Ve výuce je výrazně zastoupena samostatná práce v laboratořích, preferují se individuální formy výuky. Studenti se zapojují do řešení vědecko-výzkumných programů a jsou připravováni na moderní kolektivní formy vědecké práce. Výuka se uskutečňuje v úzké součinnosti s mimofakultními pracovišti (Akademie věd České republiky, Matematicko-fyzikální fakulta, CERN Ženeva, BNL Brookhaven, FNAL Chicago, GSI Darmstadt apod.).

Profil absolventa:

Znalosti: Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru Experimentální jaderná a částicová fyzika získává kvalifikaci fyzika - výzkumníka se širokou paletou možných uplatnění ve výzkumu (základní, aplikovaný, strategický) i ve vývoji pro technickou praxi.

Dovednosti: Použití metod a postupů z aplikované jaderné fyziky při řešení reálných inženýrských výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v jaderném průmyslu, výzkumu a energetice díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Budou připraven řešit samostatně složité fyzikální problémy za použití soudobé experimentální techniky.

 

Doktorské studium

4 roky, zakončené doktorským titulem Ph.D.

Cílem studia je výchova experimentálních fyziků v oblasti fyziky částic a jaderné fyziky – výzkumníků se širokou paletou možných uplatnění ve výzkumu (základní, aplikovaný, strategický) i ve vývoji pro technickou praxi. Absolventi budou připraveni řešit vědeckovýzkumné úkoly interdisciplinární povahy a jsou zapojeni do moderní kolektivní formy vědecké práce v subatomové fyzice v rámci mezinárodních experimentů probíhajících v laboratořích jako jsou CERN, GSI, BNL, FNAL a další.