Studijní obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze (FPTF)

Studium oboru Fyzika a technika termojaderné fúze má mezioborovou povahu a zahrnuje klasické a moderní partie fyziky, matematiky a informatiky. Vede absolventy k použití fyzikálních metod v přírodovědné, a inženýrské praxi, a to často s použitím moderní výpočetní techniky.

Podle akreditace platné od nově přihlášených v roce 2020 je nový název zaměření „Fyzika plazmatu a termojaderné fúze“, což lépe vystihuje širší záběr studia fyziky plazmatu u nás, které nabízí i diplomové práce zaměřené mj. na průmyslové aplikace fyziky plazmatu, na lékařské plazma nebo na výzkum nízkoteplotního plazmatu.

V rámci Fyziky a techniky termojaderné fúze nabízíme strukturované studium:

  • Bakalářské studium (3 roky) zakončené bakalářským titulem Bc. (garant oboru doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.)

  • Navazující magisterské studium  (2 roky) zakončené magisterským titulem Ing. (garant oboru doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.)

  • Doktorské studium  (4 roky) zakončené doktorským titulem Ph.D.
    • jako oblast v oboru Jaderné inženýrství (garant oboru prof. Jesus Guillermo Contreras, Ph.D. )
    • jako společný doktorský program s Universiteit Gent (garant oboru doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.)


Kompletní studijní plány pro bakalářské i magisterské studium FTTF, včetně rozvrhů najdete na Studijní plány FTTFRozvrhy FTTF . Pokud vás zajímají vypsaná témata na bakalářské nebo diplomové práce, ty najdete v Témata prací.

Lepší představu, o tom co děláme, si můžete udělat z následujících posterů.

STUDIUM nahledUPLATNENI nahled

 Užitečné odkazy:

 

Bakalářské studium

3 roky,  zakončené bakalářským titulem Bc.

Charakteristika oboru:

Fyzikální předměty jsou věnovány mechanice, elektřině a magnetismu, vlnění a optice, termodynamice, teoretické fyzice a experimentální fyzice včetně fyzikálních praktik. Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, algebry, numerických metod, rovnic matematické fyziky a matematické statistiky. Informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti, základní znalosti programování a využití internetu.

Výchova studentů je orientována na problematiku výzkumu a vývoje termojaderné fúze z hlediska perspektivního využití fúze v energetice. Studenti se zaměřují na hlubší studium fyziky plazmatu, principů termojaderných zařízení a technologií jejich komponent. Nedílnou součástí dalšího studia jsou metody měření, metody numerického modelování, základy materiálové fyziky, fyzika ionizujícího záření, základy energetiky. Ke studiu patří i řada výběrových přednášek podle zaměření bakalářské práce. Významný podíl mají praktické práce jak tradiční (měření a zpracování dat) tak speciální – týmová příprava experimentu, účast při řízení experimentu, materiálové zkoušky atp. Náročná teoretická průprava, velice slibná perspektiva, široký mezioborový záběr vytváří profesní profil, se kterým absolventi tohoto zaměření snadno získávají uplatnění nejen ve vědě, ale i v nejmodernějších odvětvích průmyslu.

Profil absolventa:

Znalosti: Absolvent získá vědomosti základních fyzikálních, matematických a informatických disciplín, které jsou prohloubeny v oblasti teorie a techniky fyziky plazmatu a jsou vedeni ke zvládnutí fyzikálních a inženýrských základů této disciplíny. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru.

Dovednosti: Použití metod a postupů ze základních fyzikálních oblastí při řešení reálných inženýrských problémů pomocí moderní výpočetní techniky. Schopnost pracovat na teoretických problémech odpovídajících technickým pracovníkům a plné ovládnutí používané experimentální instrumentace typické pro plazmaticky orientované technologie.

Kompetence: Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou se uplatnit v roli kvalifikovaných technických pracovníků orientujících se v sofistikovaných aplikacích fyziky plazmatu od termojaderných fúzních reaktorů přes ekologii, medicínu až k materiálovému inženýrství.

 

Magisterské studium

2 roky zakončené magisterským titulem Ing.

Charakteristika oboru:

Předměty studia jsou věnovány hlubšímu studiu v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v jeho rámci a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Výchova studentů v tomto zaměření je orientována na vybavení širokými matematicko-fyzikálními vědomostmi, které budou absolventi schopni aplikovat při řešení technických, technologických, výzkumných a vědeckých problémů spojených s problematikou aplikovaných disciplín fyziky a techniky plazmatu se zvláštním důrazem na problematiku termojadernou fúze na národní i mezinárodní úrovni. Magisterské studium v oboru Fyzika a technika termojaderné fúze má tři stěžejní součásti: teorii, experimentální fyziku a techniku fúze. Studenti jsou vedeni k zvládnutí minima ze všech tří součástí, nicméně jim je dána relativně velká volnost ke specializaci v jedné z těchto kategorií, a to jednak prostřednictvím výběru volitelných přednášek a jednak tématem diplomové práce. Vedle teoretických přednášek se studenti věnují i praktické práci na nově instalovaném zařízení FJFI tokamak GOLEM. Dále se k praktické výuce využívají partnerská pracoviště, zvláště na AV ČR (především tokamak COMPASS). Zaměření je prostřednictvím členství fakulty v Asociaci EURATOM-IPP.CR úzce provázáno s evropským koordinovaným programem výzkumu fúze a nabízí tak mj. studentům značnou mezinárodní mobilitu.

Profil absolventa:

Znalosti: Studenti získávají detailní znalosti z oblasti teorie a techniky fyziky plazmatu s důrazem na problematiku výzkumu a vývoje technologií termojaderné fúze z hlediska jejího perspektivního využití v energetice a jsou vedeni ke zvládnutí fyzikálních a inženýrských základů této disciplíny.

Dovednosti: Jasná orientace v problematice vědeckých a technologických výzev současného světa sofistikovaných aplikací fyziky plazmatu.

Kompetence: uplatnění v roli kvalifikovaných technických a vědeckovýzkumných pracovníků v pokročilých aplikacích fyziky plazmatu počínaje termojadernými fúzními reaktory obou současných typů udržení plazmatu: magnetickém a inerciálním přes ekologii, medicínu a materiálové inženýrství až po zkoumání dějů ve všech možných projevech plazmatických stavů látky ve Vesmíru. Kombinace bohatého teoretického vzdělání, jasná perspektiva do budoucnosti a požadavkem širokého mezioborového záběru při její realizaci vytváří profesní profil, se kterým absolventi tohoto zaměření snadno získávají uplatnění nejen ve vědě, ale i v moderním průmyslu.

Doktorské studium

4 roky zakončené doktorským titulem Ph.D.

V oboru Jaderné inženýrství:
Doktorské studium vychovává odborníky v oblasti fyziky plazmatu schopné se zapojit do mezinárodních experimentů ať už z hlediska modelování, experimentu nebo teorie. Doktorské studium může těžit z existence tokamaku COMPASS a ze silné provázanosti evropských laboratoří v ramci výzkumu koordinovaného EUROfusion (JET, ASDEX-U, TCV, MAST), takže krátkodobé pobyty na těchto zařízeních můžou být přirozenou součástí studia. Fúze je "oblast" doktorského studia spadající pod obor jaderné inženýrství. Seznam současných studentů je zde. Témata prácí je možné dohodnout, školitel musí být buď alespoň docent (jakékoli univerzity), nebo musí projít schválením vědecké rady FJFI ČVUT. Obecné informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. Další info Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Společný doktorský program s Universiteit Gent: více informací nalezente na stránce věnované Joint PhD programu