Studijní obor: Matematická fyzika (MF)

Studium Matematické fyziky je orientováno na pokročilé partie moderní matematické fyziky a aplikované matematiky. Toto studium vede své absolventy k použití nabytých znalostí v rozvoji teoretické fyziky, v přírodovědné a inženýrské praxi, a to i s použitím moderní výpočetní techniky.

Garant oboru: prof. RNDr Ladislav Hlavatý, DrSc.

V rámci Matematické fyziky nabízíme strukturované studium:

Kompletní studijní plány pro bakalářské i magisterské studium MF, včetně rozvrhů najdete na Studijní plány MFRozvrhy MF . Pokud vás zajímají vypsaná témata bakalářských nebo diplomových práce, ty najdete v Témata prací.

Prohlédněte si informační plakáty oboru matematická fyzika!

Užitečné odkazy:

 

Bakalářské studium

3 roky,  zakončené bakalářským titulem Bc.

Pozn.: v bakalářském studiu se jedná o studijní obor - Matematické inženýrství, zaměření - Matematická fyzika

Charakteristika oboru:

Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, algebry, funkcionální analýzy, matematické fyziky, numerické matematiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, fyzikální předměty jsou věnovány mechanice, elektřině a magnetismu, vlnění a optice, termodynamice a teoretické fyzice, informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti, znalost programování, diskrétní matematiky a teoretické informatiky.

Podle užšího výběru povinných předmětů (bloků) se obor člení v posledním roce doporučeného studijního plánu na zaměření Matematická fyzika, ve kterém studenti získávají hlubší vzdělání zejména v teoretické fyzice a v matematických metodách ve fyzice, a na zaměření

Profil absolventa:

Znalosti: Absolvent získá vědomosti základních matematických, fyzikálních a informatických disciplín, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti aplikované matematiky, matematické fyziky a stochastických procesů. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo nebo příbuzném oboru.

Dovednosti: Použití metod a postupů daných základními matematickými a fyzikálními oblastmi při řešení reálných inženýrských problémů pomocí moderní výpočetní techniky.

Kompetence: Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu, bankovnictví a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou.

 

Magisterské studium

2 roky zakončené magisterským titulem Ing.

Charakteristika oboru:

Předměty studia jsou věnovány hlubšímu poznání uvedených oblastí a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu teoretické a matematické fyziky. Součástí studia jsou samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi lepší orientaci v oblasti jeho specializace a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Studenti získávají hlubší vzdělání v moderní matematické a teoretické fyzice, zejména ve funkcionální analýze a spektrální teorii operátorů, diferenciální geometrii a teorii Lieových grup, statistické fyzice, klasických i kvantových teoriích gravitace, kvantové teorii pole a kvantové teorii informace.

Jedná se o obor určený pro zvláště nadané studenty s velkou motivací ke studiu.

Profil absolventa:

Znalosti: Absolvent získá široké vědomosti pokročilých disciplín matematických, fyzikálních a informatických, které v závislosti na jeho užší orientaci mohou být prohloubeny v oblasti aplikované matematiky či vědeckotechnických výpočtů.

Dovednosti: Použití metod a postupů z různých oblastí matematiky a fyziky pro řešení teoretických i reálných inženýrských výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Matematické fyzika přizpůsobivost, rychlá orientace v nové mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování.

Kompetence: Absolventi se uplatní ve školství, výzkumu i v průmyslu díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat na vysokých školách, v ústavech akademie věd, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích. Kromě odborných kompetencí mají schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

 

Doktorské studium

4 roky, zakončené doktorským titulem Ph.D.

navazuje na základní znalosti z matematiky a fyziky. Studenti získávají základní znalosti z funkcionální analýzy a rovnic matematické fyziky, z kvantové mechaniky a kvantové teorie pole, z teorie grup a symetrií ve fyzice. Seznamují se rovněž s moderní diferenciální geometrií, teorií elementárních částic a obecnou teorií relativity. Prostřednictvím pravidelných seminářů, ale především samostatnou prací pod vedením odborníku z FJFI a AV ČR získávají představu o vědecké práci a současných problémech řešených v jednotlivých oborech matematické fyziky. Soustřeďují se především na matematické problémy kvantové teorie a zejména jsou studovány abstraktní matematické modely s využitím počítačů k numerickým a symbolickým výpočtům a simulacím fyzikálních procesů. Řada zadání disertačních prací vychází z výzkumných projektů podporovaných grantovými agenturami.