Centra na KF

Na katedře působí několik center podporujících vědeckou činnost a výchovu mladých vědeckých pracovníků. Matematická fyzika je rozvíjena ve spolupráci s UJF AV ČR na půdě Dopplerova ústavu (http://doppler.ujf.cas.cz/). Jaderná a částicová fyzika je podporována v rámci Centra pro fyziku ultrarelativistických jaderných srážek (http://physics.fjfi.cvut.cz/cfrjs/). Rozvoji a transferu pokročilých technologií z nejmodernějších světových laboratoří slouží centrum kompetence pro pokročilé detektorové systémy (http://labtech.fjfi.cvut.cz/).

 

Dopplerův institut

Doppler logo blue 96Dopplerův institut (DI) byl založen v r. 1993. Jeho činnost je financována z mimofakultních zdrojů (grantů). Jeho pracovníci jsou zaměstnanci FJFI (kateder matematiky a fyziky), Akademie věd ČR (Ústavu jaderné fyziky) a Univerzity Hradec Králové.

Dopplerův institut je zaměřen na vědeckovýzkumnou činnost a vědeckou výchovu studentů inženýrského a doktorandského studia v oblasti matematické fyziky s důrazem na moderní směry v matematické a kvantové fyzice. Ve vědecké činnosti DI plně využívá úzké spolupráce s významnými odborníky z jiných pracovišť (AV ČR, MFF UK, zahraniční pracoviště). Cílem činnosti ve výchovné oblasti je poskytovat pomoc talentovaným studentům a doktorandům na počátku jejich aktivní vědecké činnosti. K tomu DI zajišťuje vedení rešeršních, výzkumných, diplomových a doktorandských prací v atraktivních směrech výzkumu a umožňuje kontakt s domácími i zahraničními odborníky. V souladu se svým programem DI pořádá pravidelný Seminář Dopplerova institutu, Kvantový kroužek a další přednášky a semináře, organizuje pravidelná mezinárodní kolokvia “Integrable Systems”, pravidelné mezinárodní Studentské zimní školy “Mathematical Physics” a odborné mezinárodní konference, pečuje o zahraniční studentské výměny.

http://doppler.ujf.cas.cz/

 

Centrum pro fyziku ultrarelativistických jaderných srážek

cfrjs discretFyzika ultra-relativistických jaderných srážek (FRJS) studuje extrémní stavy jaderné hmoty. Experimentální poznatky získané na urychlovačích relativistických jader v předních světových výzkumných centrech (BNL, USA a CERN, Švýcarsko) mají zásadní význam pro pochopení vlastností hmoty v prvních několika mikrosekundách existence Vesmíru. V nedávné době byl v CERN i v BNL za účasti českých vědců získán v laboratorních podmínkách stav hmoty s teplotou stotisíckrát převyšující teplotu uvnitř Slunce a hustotou šedesátkrát větší nežli uvnitř atomového jádra. Cílem FRJS je porozumět tomu, jak z fundamentálních zákonů mikrosvěta vznikají v systémech s velkým počtem stupňů volnosti, jako je hustá a horká hadronová hmota či kvark-gluonové plazma, kolektivní jevy a makroskopické vlastnosti.

Cílem centra je vytvořit a stabilizovat silný tým experimentátorů a teoretiků v jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí základního výzkumu. Toho chceme dosáhnout soustředěním dostupných lidských i materiálních zdrojů do jediné odborně vedené struktury poskytující nejlepší podmínky jak pro účast v předních světových experimentech (ALICE, STAR), tak i pro teoreticky a detektorově orientované aktivity na ně navazující. Centrum FRJS též zajistí výukový program studentů v daném oboru a zkvalitní vazby mezi vysokou školou a pracovištěm Akademie věd ČR. Současně zvýší frekvenci a kvalitu výměn vědeckých pracovníků a studentů se zahraničními partnerskými organizacemi.

http://physics.fjfi.cvut.cz/cfrjs/

Semináře CFRJS

 

Centrum aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů

Laboratoř pokročilých detekčních technologií je předním univerzitním pracovištěm v oboru výzkumu a vývoje nových technologií detekce ionizujícího záření.

Zabývá se:

  • výzkumem a vývojem špičkových technologií detekce ionizujícího záření,

  • podílíme se na instrumentaci předních světových experimetnů v částicové fyzice,

  • studujeme možnosti transferu technologií ze základního výzkumu do sféry praktických aplikací a

  • zapojujeme naše studenty do špičkových mezinárodních výzkumných projektů.

http://capads.fjfi.cvut.cz/